Kallelse till Årsmöte

Alla medlemmar kallas till föreningen årsmöte.

Årsmötet sker söndagen den 5 mars kl 14. Lokal meddelas via mejl och webb.
Närvaro måste anmälas i förväg senast 14 dagar innan årsmötet. Denna anmälan finns tillgänglig nedan

Anmäl dig här till årsmötet

Dagordning Årsmöte 2023 United Padel Club  

§  1 Mötets öppnande  

§  2 Val av mötets ordförande och sekreterare  

§  3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

§  4 Fastställande av dagordning  

§  5 Fråga om mötet var i behörig ordning utlyst  

§  6 Fastställande av verksamhetsberättelse  

§  7 Fastställande av resultat- och balansräkning  

§  8 Revisorernas berättelse  

§  9 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse  

§ 10 Fastställande av medlemsavgiften för 2023.  

§ 11 Val till styrelsen  

§ 12 Val av revisor 

§ 13 Val av valberedning  

§ 14 Motioner 

§ 15 Mötets avslutande